ARCHIVES of 'Liminal Space'

[Cataloging Urban Liminal Spaces]ARCHIVES OF 'Liminal Space' : 2023 Winter School Workshop

COURSE : Architectural Design workshop + Field Research and Documentation_Cultural Resources of Urban Environment(II) / PNU

Team _Shanghai

Tongji University : Liu Jiahui, Gao Ruiyang, Li Zhuoxin, Xu Yi, Huang Rongqiao, He Shuyao, Wang Haiyan, Sun Runan, Li Chujing, Wang Dongyu


1st. Presentation & comments


Video | document by Team Shannghai_1(Tongji University)
Video | document by Team Shannghai_2(Tongji University)


2nd. Presentation & comments


Video | document by Team Shannghai_1(Tongji University)
Video | document by Team Shannghai_2(Tongji University)